Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 02/03/2020

Xem và Dowload tại địa chỉ: TKB thuc hien 02-3-2020.pdf  hoặc TKB thuc hien 02-3-2020.xlsx