1. Lịch thi khối 9

 

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Thời gian giao đề cho học sinh

Thời gian tính giờ

 

 

12/6/2020

 

 

Chiều

Ngữ Văn 9

120 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Tiếng Anh 9

60 phút

15 giờ 55

16 giờ 00

13/6/2020

 

Chiều

Toán 9

Trắc nghiệm

40 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Tự luận

80 phút

14 giờ 10

 

2. Lịch thi khối 6,7,8

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Thời gian giao đề cho học sinh

Thời gian tính giờ

 

 

12/6/2020

 

 

Chiều

Ngữ Văn 6,7,8

90 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

Tiếng Anh 8

45 phút

15 giờ 55

16 giờ 00

13/6/2020

 

Chiều

Toán 6,7,8

90 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

Tiếng Anh 6,7

45 phút

15 giờ 55

16 giờ 00

 

Xem chi tiết danh sách phòng thi tại: Phòng thi khối lớp 9 

Xem chi tiết danh sách phòng thi tại: Phòng thi khối lớp 6,7,8