Thông báo điểm thi khảo sát giữa HK2 năm học 2018-2019

Xem điểm thi chi tiết tại: KQ KS 6,7,8,9 NSL.xls