Trân trọng gửi thầy cô Tài liệu tập huấn chương trình SGK mới lớp 6 - Bộ Cánh diều

Tài liệu môn Toán: tap_huan_toan_6_full.pdf

Tài liệu môn Tin học: tap_huan_tin_hoc_6_full.pdf

Tài liệu môn Ngữ văn: tap_huan_ngu_van_6_full.pdf

Tài liệu môn Lịch sử: tap_huan_lich_su_6_full.pdf

Tài liệu môn Khoa học tự nhiên: tap_huan_khtn_6_full.pdf

Tài liệu môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp: tap_huan_hdtn_6_full.pdf

Tài liệu môn GDTC: tap_huan_gdtc_6_full.pdf

Tài liệu môn GDCD: tap_huan_gdcd_6_full.pdf

Tài liệu môn Địa lí: tap_huan_dia_li_6_full.pdf

Tài liệu môn Công nghệ: tap_huan_cong_nghe_6_full.pdf

Tài liệu môn Mĩ thuật: tap huan mi thuat 6 full.pdf

Tài liệu môn Âm nhạc: tap huan am nhac 6 full.pdf

Tài liệu môn Tiếng anh: TA6 EP Teacher Training Manual - 09062021.pdf