Tài liệu PP môn GDTC: SLIDE THGV GDTC 6_KNTT (theo CV 5512) - 24-5-21.pptx

Tài liệu PP môn Toán phần TKXS: Slide tập huấn GV của nhóm tác giả Môn Toán 6 Phần TKXS (24_5).pptx

Tài liệu PP môn Toán phần Hình học: Slide tập huấn GV của nhóm tác giả Môn Toán 6 Phan Hinh hoc (24_5).pptx

Tài liệu PP môn Toán phần số học: Slide tập huấn giáo viên môn TOÁN 6 - Phần Số học (1_6).pptx

Tài liệu PP môn Ngữ Văn: Slide tập huấn GV của nhóm tác giả Môn Ngữ văn 6.pptx

Tài liệu PP môn LSĐL phần Lịch sử: Slide tập huấn GV của nhóm tác giả Môn Lịch sử và Địa lí 6 Phần Lịch sử (Update 22_5).ppt

Tài liệu PP môn LSĐL phần Địa lí: Slide tập huấn GV của nhóm tác giả Môn Lịch sử và Địa lí 6 Phần địa lí (18_5).ppt

Tài liệu PP môn KHTN: Slide tập huấn GV của nhóm tác giả Môn KHTN 6.pptx

Tài liệu PP môn HĐTN: Slide tập huấn GV của nhóm tác giả Môn HĐTN 6 (dành cho trực tuyến).pptx

Tài liệu PP môn GDCD: Slide tập huấn GV của nhóm tác giả Môn Giáo dục công dân 6.pptx

Tài liệu PP môn Công nghệ: Slide tập huấn GV của nhóm tác giả Môn Công nghệ 6.pptx

Tài liệu PP môn Mĩ thuật: Slide giới thiệu SGK môn Mĩ thuật 6 (Update 20_5_2021).pptx

Tài liệu PP môn TA P1: Phần 1 Giới thiệu Tiếng Anh 6.pptx

Tài liệu PP môn TA P2: Phần 2 Cấu trúc đơn vị bài học Tiếng Anh 6.pptx

Tài liệu PP môn TA P3,4: Phần 3+4 SGK Tiếng Anh 6.pptx