Tài liệu PP môn KHTN: Hưng- BAI TRINH BAY TH SGK KHTN 6 (Final)-.pptx

Tài liệu PP môn Mĩ thuật: tap huan GV - Mĩ thuật 6 (1-6).pptx

Tài liệu PP môn Ngữ Văn: Tập huấn GV NGỮ VĂN 6, Cánh Diều, 23_6_2021.pptx

Tài liệu PP môn GDTC: Tập huấn SGK GDTC 6.pptx

Tài liệu PP môn Hoạt động trải nghiệm: Tập huấn SGK HĐTN 6 -19_5.pptx

Tài liệu PP môn LS ĐL: Tập huấn SKG Địa lí 6.pptx 

Tài liệu PP môn GDCD: Tập huấn SKG GDCD 6.pptx

Tài liệu PP mônLS ĐL: Tập huấn SKG LSĐL 6.pptx

Tài liệu PP môn Tin học: Tap huan Tin hoc 6 CD-4_6_2021 .pdf